عیادت فرزند ارشد آیت الله العظمی وحید خراسانی از مقام معظم رهبری