عیادت آیت الله العظمی حسینی زنجانی از مقام معظم رهبریعیادت آیت الله العظمی حسینی زنجانی از مقام معظم رهبری